fbpx

PREGLEDI I ISPITIVANJA

Organizovanje i realizacija

Organizovanje i realizacija poslova pregleda i provere opreme za rad,  pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije, kontrolisanje podnih prostirki i postavljenih podova, kontrolisanje instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta, kontrolisanje protivpaničnih svetiljki i termovizijsko snimanje elektroenergetske opreme vrši se putem zvanične saradnje sa firmom ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD, po važećim licencama i akreditovanim metodama.

Pregled i provera opreme za rad

Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama:

1) dizalice i uređaji bez obzira na nosivost, na mehanizovani ili ručni pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidrauličnog sistema i dr.;

2) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

3) viseća skela, na mehanizovani ili ručni pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala, zajedno sa sistemom vezivanja zaposlenih u cilju sprečavanja pada sa visine;

4) samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport – vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;

5) građevinska oprema, na mehanizovani pogon, koja se koristi za unutrašnji transport – vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje, prenošenje, sabijanje, razastiranje, podbušivanje materijala i tereta;

6) uređaji neprekidnog transporta (transporteri) za prenos tereta;

7) presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

8) oprema za preradu i obradu metala, drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je privremeno ili na duži vremenski period postavljena i/ili oslonjena, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

9) uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;

10) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida – gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;

11) protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima, osim protiveksplozijski zaštićene opreme za rad čiji je pregled i provera obuhvaćen drugim propisima;

12) privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;

13) tehnološke linije i druga kombinovana oprema za rad koja predstavlja funkcionalnu tehnološku celinu, a sadrži neki od tipova opreme za rad iz tač. od 1) do 12) ovog člana, pri čemu se pregleda i proverava kao jedinstveno postrojenje;

14) ostala oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere.

Pregled i ispitivanje električne instalacije

Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona vrši se u toku i nakon izgradnje objekta, nakon rekonstrukcije i periodično u definisanim rokovima.

Cilj usluge je ustanovljavanje ispravnosti izvođenja i funkcionalnosti električnih instalacija niskog napona radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

Provera električnih instalacija niskog napona:

 • Zaštita od električnog udara, uključujući merenje razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruke
 • Mere zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona (ako nije izvršena revizija projekta)
 • Izbor i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor
 • Ispravnost postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka
 • Izbor opreme i mera zaštite prema spoljašnjim uticajima
 • Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika
 • Prisustvo šema, tablica sa upozorenjima ili sličnih informacija
 • Raspoznavanje strujnih kola, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme
 • Spajanje provodnika
 • Pristupačnost i raspoloživosti prostora za rad i održavanje

Ispitivanja električnih instalacija niskog napona:

 • Neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala
 • Otpornost izolacije električne instalacije
 • Zaštita električnim odvajanjem električne instalacije
 • Otpornost podova i zidova
 • Automatsko isključenje napajanja
 • Dopunsko izjednačenje potencijala
 • Funkcionalnost

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i “Službeni list SRJ”, br. 28/95).

Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije

Spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija se postavlja sa ciljem zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja. Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje. Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti i funkcionalnosti gromobranske instalacije, usklađenost iste sa propisima, u cilju utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

 • Pregled spoljašnje gromobranske instalacije
 • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
 • Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
 • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
 • Provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

Kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije

Protiveksplozijsko zaštićeni uređaji i električni instalacije u opasnim prostorima u kojima se očekuje prisustvo eksplozivnih smeša gasova, para i prašina sa vazduhom podležu početnim i periodičnim pregledima sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite. Kontrolisanje se vrše prema Standardu SRPS EN 60079-17 Eksplozivne atmosfere – Deo 17: Pregled i održavanje električnih instalacija.

Kontrolisanje prostirki i podova

Kontrolisanje novih, periodično kontrolisanje i kontrolisanje nakon popravke i modifikacije podnih prostirki i postavljenih podova.

Kontrolisanje instalacija za statički elektricitet

Kontrolisanje novih, periodično kontrolisanje i kontrolisanje nakon popravke i/ili modifikacije instalacije za odvođenje statičkog elektriciteta sa opreme i objekata.

Kontrolisanje protivpanične rasvete

Prvo, periodično i vanredno kontrolisanje protivpaničnih svetiljki.

Termovizijsko snimanje

Kvalitativna i kvantitativna termografija/termovizija elektroenergetske opreme.